A. Tạp chí quốc tế

[1]. Chi-Ngon Nguyen, Ralf Kähler, Olaf Simanski, Agnes Schubert, and Bernhard Lampe, “The Benefits of using Guyton’s model in Hypotensive Control System”, Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 89, No. 2, pp. 153-161, 2008, ISSN 0169-2607, doi:10.1016/j.cmpb.2007.03.005.

[2]. TrungTinh Tran, Jungji Kwon, Jaeseok Choi, Jinboo Choo, Donghun Jeon, Kyoengnam Han, and Roy Billinton. Reliability Analysis of KEPCO System Using TRELSS, KIEE International Transactions on Power Engineering,(Accepted)

[3]. Jaeseok Choi, Trungtinh Tran, Jungji Kwon, A.(Rahim)A. El-Keib, Dongwook Park, Jaeyoung Yoon, Seungil Moon, Junmin Cha.  Reliability Evaluation for North East Asia Region Electric Systems Tied, IEE (Accepted)

[4]. J. Choi, T. Tran, J. Kwon, R. Thomas, T. Mount and R. Billinton, 2008. Nodal probabilistic production cost simulation considering transmission system unavailabilty, IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 1, pp. 32–42.

[5]. Duong Thai Cong, et al, Dehydration by Successive Pressure Drops for Drying Paddy Rice Treated by Instant Controlled Pressure Drop, Volume 26, Issue 4 April 2008 , pages 443 – 451, Informa World Taylor Francis- Drying Technology,  DOI: 10.1080/07373930801929300

 

B. Tạp chí quốc gia

[1]. Nguyen Chi-Ngon,  J. Bajorat, and B. Lampe, 2008. A Study On Cerebral Perfusion Pressure Control, J. Science & Technology Development VNU-HCM (in English, submitted).

[2]. Nguyễn Chí Ngôn, 2008. Tối ưu hóa bộ điều khiển PID bằng giải thuật di truyền. Tạp chí Khoa học Đại học Cần thơ Số 9, trang 241-248, 2008.

[3]. Nguyễn Hoàng Dũng, 2008. Điều khiển trượt mờ hệ phi tuyến. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại Học Quốc Gia TPHCM (submitted)

[4]. Nguyễn Hoàng Dũng, Ngô Thanh Nhã, 2008. Điều khiển ngược thích nghi hệ phi tuyến dùng mạng nơron với hàm cơ sở xuyên tâm. Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ (submitted). 

 
C. Hội nghị khoa học quốc tế

[1]. Qui Tran-Cong-Miyata , Kazuhiro Sorioka, Van Pham Dan Thuy, Tomohisa Norisuye, 2008, Deformation and Relaxation Processes in the nanometer scaleof Polymer Blends Studied by Mach-Zehnder Interferometer, Symposium on Soft Matter Physics, Ministry of Education, Japan, 07/01/2008, Nagoya University, Japan (tiếng Nhật).

[2]. Q. H. Ngo, K.-S. Hong, K. H. Kim, Y. J. Shin and S. H. Choi, “Skew control of a container crane,”Proceedings of International Conference on Control, Automation and Systems 2008, pp. 1490-1494, Seoul, Korea, 2008. 

[3]. Tran, T. H., and Ha, Q. P., "Fast Algorithm for Wheel-Terrain Interaction Analysis of a UGV", Proc. of 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, Hanoi, pp. 674 - 680, 17-20 December, 2008.

[4].  Kenneth J. Waldron, Tran Thanh Hung and Jaffar Madadnia, "Design of a Robotic Vehicle for Rough Terrain Mobility", Proc. of 15th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, Auckland, New Zealand, pp. 487 - 492, 2-4 Dec, 2008.

Số lượt truy cập

2790964
Hôm nay
2211

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn