STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
MAIL
1
Lương Huỳnh Vủ Thanh
Bí thư
0919154151
lhvthanh@ctu.edu.vn
2
Phan Văn Nhiều
Phó Bí thư
01674615435
pvnhieu@ctu.edu.vn
3
Lâm Nhật Duy
Phó Bí thư
01678777585
duyb1408149@student.ctu.edu.vn
4
Huỳnh Lê Tấn Cấp
UV BTV
01696247543
capb1408747@student.ctu.edu.vn
5
Lê Vũ Kiệt
UV BTV
01669511311
kietb1408471@student.ctu.edu.vn
6
Trần Thiên Phú
UV BTV
0968754493
phub1506961@student.ctu.edu.vn
7
Lê Thanh Kiều
UV BTV
0907023504
kieub1503670@student.ctu.edu.vn
8
Nguyễn Thị Kim Anh
UV BCH
01685727213
anhb1407637@student.ctu.edu.vn
9
Nguyễn Văn Thanh
UV BCH
0907065502
thanhb1409084@student.ctu.edu.vn
10
Vương Mỹ Ngọc
UV BCH
0987654644
ngocb1407731@student.ctu.edu.vn
11
Nguyễn Thùy Nhung
UV BCH
01263261515
nhungb1407790@student.ctu.edu.vn
12
Dương Hữu Hạnh
UV BCH
01656142720
hanhb1504288@student.ctu.edu.vn
13
Đàm Anh Đức
UV BCH
01639021620
ducb1411671@student.ctu.edu.vn
14
Đỗ Văn Lễ
UV BCH
01262561122
leb1408358@student.ctu.edu.vn
15
Phan Thụy Thanh Trúc
UV BCH
01236789097
trucb1509548@student.ctu.edu.vn
16
Nguyễn Văn Linh
UV BCH
01635397772
linhb1503944@student.ctu.edu.vn
17
Võ Quốc Công
UV BCH
0944770950
congb1503836@student.ctu.edu.vn
18
Phan Thanh Mẫn
UV BCH
0985338832
manb1503947@student.ctu.edu.vn
19
Phạm Nguyễn Triệu Vĩ
UV BCH
0969065313
vib1500630@student.ctu.edu.vn
20
Lê Quốc Trung
UV BCH
0907923721
trungb1503721@student.ctu.edu.vn
21
Võ Thanh Nhất
UV BCH
1257526094
nhatb1603664@student.ctu.edu.vn

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn