CÁC KỲ ĐẠI HỘI

  • Lần thứ I, nhiệm kỳ 1985-1990
  • Lần thứ II, nhiệm kỳ 1990-1995
  • Lần thứ III, nhiệm kỳ 1995-2000
  • Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2000-2005
  • Lần thứ V, nhiệm kỳ 2005-2010
  • Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 31/5/2010
  • Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 22/5/2015

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH (Nhiệm kỳ 2015-2020)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Email
1  Hồ Ngọc Tri Tân
 Bí thư  hnttan@ctu.edu.vn
2  Nguyễn Chí Ngôn  Phó Bí thư   ncngon@ctu.edu.vn 
3 Nguyễn Đăng Khoa UVTV dangkhoa@ctu.edu.vn
4  Lương Vinh Quốc Danh  Ủy viên    lvqdanh@ctu.edu.vn  
 Trần Thanh Hùng  Ủy viên    tthung@ctu.edu.vn  
 Đặng Trâm Anh  Ủy viên    dtanh@ctu.edu.vn  
 Nguyễn Quan Thanh  Ủy viên   quanthanh@ctu.edu.vn  
 Đoàn Văn Hồng Thiện  Ủy viên     dvhthien@ctu.edu.vn
 Lê Hải Toàn  Ủy viên    lhtoan@ctu.edu.vn  

UỶ BAN KIỂM TRA

Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Chủ nhiệm (Email: dangkhoa@ctu.edu.vn)

2. Đ/c Nguyễn Quan Thanh, Phó chủ nhiệm (E-mail: quanthanh@ctu.edu.vn

3. Đ/c Phương Thanh Vũ, Ủy viên (E-mail: thanhvu@ctu.edu.vn)

Địa chỉ Email của Ủy ban kiểm tra: ubkt_kcn@ctu.edu.vn 

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Gồm 8 chi bộ trực thuộc, trong đó có 2 chi bộ sinh viên

 Số đảng viên được cập nhật đến Tháng 07/2017

STT TÊN CHI BỘ ĐƠN VỊ SỐ ĐV CẤP ỦY
1  Cơ Khí

 BM. KT Cơ khí 

 BM. QLCN

16

 Bí thư: Nguyễn Quan Thanh

 Phó BT: Nguyễn Phương Nam

Ủy viên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

2  CNHH & VP Khoa 

 BM. CNHH

 VP Khoa

13

Bí thư: Đoàn Văn Hồng Thiện

Phó bí thư: Nguyễn Chí Ngôn

Ủy viên: Trần Hoàng Phúc

 

3  Điện tử Viễn thông   BM. ĐTVT 5

Bí thư: Lương Vinh Quốc Danh

Phó bí thư: Huỳnh Kim Hoa

4  Kỹ thuật Điện  BM. KT Điện 7

Bí thư: Đỗ Nguyễn Duy Phương

Phó bí thư: Trần Anh Nguyện

 

5  Kỹ thuật Xây dựng  BM. KTXD 18

Bí thư: Đặng Thế Gia

Phó bí thư: Đặng Trâm Anh

Ủy viên: Trần Văn Tỷ

 

6  Tự động hóa  BM. TĐH 10

Bí thư: Nguyễn Hoàng Dũng

Phó bí thư: Nguyễn Chánh Nghiệm

Ủy viên: Nguyễn Hữu Cường

 

7  Sinh viên 1

 SV các lớp ngành:

- Kỹ thuật Điện

- Điện tử Truyền thông

- Cơ điện tử

- Kỹ thuật điều khiển

- Kỹ thuật máy tính

- Công nghệ Hóa học

58

 

Bí thư: Nguyễn Thái Sơn

Phó bí thư: Nguyễn Thị Kiều Phượng

Ủy viên: Nguyễn Trương Thúy An

Ủy viên: Lê Nguyễn Kim Ngọc

Ủy viên: Nguyễn Phát Lợi

8  Sinh viên 2

 SV các lớp ngành:

- Cơ khí

- Quản lý công nghiệp

- Kỹ thuật Xây dựng

 53

Bí thư: Lê Hải Toàn

Phó bí thư: Huỳnh Lê Tấn Cấp

Ủy viên: Nguyễn Văn Linh

VĂN KIỆN - TƯ LIỆU

  1. Văn kiện Đại hội đảng viên Đảng bộ Khoa lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015 (ngày 31-5-2010)
  2. Văn kiện Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (ngày 3-5-2013).
  3. Quy chế làm việc đảng ủy

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn