DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA

STT

LỚP

Niên khoá

Sĩ số

CHVT

Ghi chú

1

Kỹ thụât điện K26

2000 - 2005

107

Đoàn Phú Cường

 

2

Kỹ thụât điện K27

2001 - 2006

80

Huỳnh Văn Khang

 

3

Kỹ thụât điện K28

2002 - 2007

90

Nguyễn Đăng Khoa

 

4

Kỹ thụât điện K29

2003 -2008

94

Lê Vĩnh Trường

 

5

Kỹ thụât điện K30

2004 - 2009

107

1. Nguyễn Hào Nhán

2. Trần Thành Tựu

 

6

Kỹ thụât điện K31

2005 - 2010

121

1. Nguyễn Văn Dũng

2. Trần Trung Tính

 

7

Kỹ thụât điện K32

2006 - 2011

136

1. Đinh Mạnh Tiến

2. Phan Trọng Nghĩa

 

8

Kỹ thụât điện K33

2007 – 2012

141

1. Trần Trung Tính

2. Hồ Minh Nhị

 

9

Kỹ thụât điện K34

2008 – 2013

146

1. Đỗ Nguyễn Duy Phương

2. Nguyễn Đăng Khoa

3. Đào Minh Trung

 

10

Kỹ thụât điện K35

2009 – 2014

133

1. Nguyễn Hào Nhán

2. Hoàng Đăng Khoa

 

11

Kỹ thụât điện K36

2010 – 2015

151

1. Đinh Mạnh Tiến

2. Phan Trọng Nghĩa

3. Lê Vĩnh Trường

 

12

Kỹ thụât điện K37

2011 – 2016

89

1. Trần Anh Nguyện

2. Nguyễn Thái Sơn

 

13

Kỹ thụât điện K38

2012 – 2017

116

1. Đoàn Phú Cường

2. Đào Minh Trung

 

14

Kỹ thụât điện K39

2013 – 2018

115

1. Hồ Minh Nhị

2. Nguyễn Văn Dũng

 

15

Kỹ thuật điện K40

2014 – 2019

126

1. Nguyễn Hào Nhán

2. Hoàng Đăng Khoa

 

16

Kỹ thuật điện K41

2015 – 2020

123

1. Đinh Mạnh Tiến

2. Nguyễn Thái Sơn

 

17

Kỹ thuật điện K42

2016 – 2021

126

1. Phan Trọng Nghĩa

2. Lê Vĩnh Trường

 

18

Kỹ thuật điện K43

2017 – 2022

151

1. Đỗ Nguyễn Duy Phương

2. Quách Ngọc Thịnh

3. Nguyễn Đăng Khoa

 

19

Kỹ thuật điện K44

2018 – 2023

152

1. Đào Minh Trung

2. Trần Anh Nguyện

 

20

Kỹ thuật điện K44

(Chất lượng cao)

2018 – 2023

12

Quách Ngọc Thịnh

 

19

Kỹ thuật điện K45

2019 – 2024

195

1. Nguyễn Thái Sơn

2. Đào Minh Trung

3. Trần Anh Nguyện

 

20

Kỹ thuật điện K45

(Chất lượng cao)

2019 – 2024

12

Quách Ngọc Thịnh

 

21

Kỹ thuật điện K46

2020 – 2025

195

1. Trần Anh Nguyện 

2. Nguyễn Thái Sơn

3. Đào Minh Trung

 

22

Kỹ thuật điện K46

(Chất lượng cao)

2020 – 2025

24

       Quách Ngọc Thịnh

 

Số lượt truy cập

225374
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
93
1000
3213
225374