Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu về thực hiện kiểm định chương trình đào tạo (CTĐT) theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành  Quyết định số 878/QĐ-ĐHCT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, và các Tổ Tự đánh giá chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ Điện Tử.

 

 

TRANSLATE BY GOOGLE

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn