1. Năng lượng mới
  2. Xử lý ảnh
  3. Hệ thống nhúng
  4. Cảm biến
  5. Hệ thống cơ điện tử
  6. Xử lý ảnh

TRANSLATE BY GOOGLE

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn