1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của chương trình Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa là chuẩn bị cho sinh viên để sau khi ra trường có thể làm việc hiệu quả như một kỹ sư trong các công ty trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ; có khả năng tiếp tục học tập hoặc nghiên cứu nâng cao trình độ trong lĩnh vực tự động hóa. Chương trình nhằm đào tạo ra kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức tổng hợp về khoa học cơ bản, cơ khí, điện-điện tử, điều khiển tự động và hệ thống tích hợp;

- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề thuộc các lĩnh vực tự động hóa;

- Có khả năng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cài đặt các hệ thống tích hợp cơ khí, điện - điện tử và điều khiển tự động;

- Có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm chuyên ngành cũng như đa ngành; có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp); có ý thức và khả năng học tập suốt đời;

2. Chuẩn đầu ra


Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:


2.1 Kiến thức

2.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, pháp luật đại cương, đạo đức, rèn luyện thể chất và quốc phòng an ninh;
- Có kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật công nghệ về các vấn đề thuộc lĩnh vực tự động hóa; (ABET-a)

- Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia;

- Có kiến thức về các vấn đề đương đại; (ABET-j)

 2.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

- Có kiến thức tổng quát và hiểu biết về các kỹ năng làm việc trong nhóm ngành kỹ thuật;

- Có kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động;

- Có kiến thức cơ sở kỹ thuật điện tử và kỹ thuật điều khiển tự động để áp dụng vào các vấn đề thuộc lĩnh vực tự động hóa; (ABET-a)

- Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật lên kinh tế, môi trường và xã hội trong bối cảnh toàn cầu; (ABET-h)

2.1.3 Khi kiến thc chuyên ngành

- Có kiến thức nâng cao về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển tự động và các ứng dụng trong một số lĩnh vực cần ứng dụng tự động hóa phù hợp;

- Có kiến thức về phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tự động và các bộ phận hoặc quá trình đáp ứng nhu cầu thực tế; (ABET-c)

2.2 Knăng

2.2.1 Knăng cng

- Xác định, mô tả và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; (ABET-e)

- Thiết kế và tiến hành thí nghiệm, phân tích và giải thích kết quả, đánh giá đáp ứng của một hệ thống hoặc một bộ phận trong hệ thống; (ABET-b)

- Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại trong công việc; (ABET-k)

2.2.2 Knăng mm

- Hoạt động hiệu quả trong các nhóm chuyên ngành cũng như nhóm đa ngành; (ABETd)

- Xác định, mô tả và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa; (ABET-e)

- Đọc, viết và trình bày được các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả, bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp); (ABET-g)

- Ý thức được sự cần thiết của việc học suốt đời và có khả năng học suốt đời; (ABET-i)


2.3 Thái độ

- Hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; (ABET-f)

- Có ý thức về pháp luật, đạo đức, thể chất và quốc phòng an ninh;

- Ý thức được sự cần thiết của việc học suốt đời và có khả năng học suốt đời; (ABET-i)

3. Vtrí làm vic ca người hc sau khi tt nghip

- Nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực tự động hóa ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Trường đại học, cao đẳng, nghề.

- Kỹ sư nghiên cứu, thiết kế, tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa ở các công ty, xí nghiệp, …

- Kỹ sư quản lý, khai thác vận hành và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực tự động hóa ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học.

4. Khnăng hc tp, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tự học và nghiên cứu suốt đời.

- Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước.

5. Các chương trình, tài liu, chun quc tế đơn vtham kho

- Chuẩn kiểm định ABET và AUN-QA.

- Phương pháp CDIO.

- Chương trình đào tạo ngành Tự động hóa của các trường đại học trong và ngoài nước.

Xem chi tiết chương trình

Bản mô tả chương trình đào tạo

TRANSLATE BY GOOGLE

Số lượt truy cập

107663
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
102
726
1658
107663

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn