HỘI NGHỊ QUỐC GIA

 1. Tran Nguyen Phuong Lan, Nguyen Trong Duc, Nguyen Trung Hieu, Luong Huynh Vu Thanh, Ju Yi-Hsu. Transesterification of soybean oil using calcium oxide as a catalyst. 11th Scientific Conference, November 9th -10th, 2018, University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (Poster presentation)

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

 1. Vo Tran Thi Bich Chau. “Effect of value stream mapping in a garment line”. The Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering 2019. Ho Chi Minh City University of Technology - National University of Ho Chi Minh City, Vietnam, 30 August 2019. Pp. 6-13.
 2. Vo Tran Thi Bich Chau, Lê Phan Hung, Nguyen Nhut Tien, and Nguyen Thi Le Thuy. “An enhanced garment process based on business process re-engineering model: A case study”. The Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering 2019. Ho Chi Minh City University of Technology - National University of Ho Chi Minh City, Vietnam, 30 August 2019. Pp. 81-88.
 3. Tuyen Phong Truong, Bernard Pottier, and Hiep Xuan Huynh. 2019. A Developing Method for Distributed Sensing Systems. In Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing. Da Lat, Viet Nam — January 25 - 28, 2019, pp. 210-214. DOI: https://doi.org/10.1145/3310986.3311020
 4. Tuyen Phong Truong, Luan Minh Nguyen, Hai Toan Le. A Study on Long Range Radio Communication for Environmental Monitoring Applications. In Proceedings of the 2nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering Phuket, Thailand April 13-16, 2019, pp. 92-97. DOI: https://doi.org/10.1145/3324033.3324046
 5. Da Q.L., Khang N.H.D., Ngon N.C. (2019). Converting the Vietnamese Television News into 3D Sign Language Animations for the Deaf. In: Duong T., Vo NS. (eds) Industrial Networks and Intelligent Systems. INISCOM 2018. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 257, pp155-163. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05873-9_13
 6. Nghia Duong-Trung, Luyl-Da Quach, Minh-Hoang Nguyen and Chi-Ngon Nguyen (2019) Classification of Grain Discoloration via Transfer Learning and Convolutional Neural Networks. ICMLSC 2019 Proc. 3rd Inter. Conf. on Machine Learning and Soft Computing, pp. 27-32, ACM  New York, NY, USA ©2019, ISBN: 978-1-4503-6612-0. DOI: https://doi.org/10.1145/3310986.3310997.
 7. Nghia Duong-Trung,  Luyl-Da Quach,  Minh-Hoang Nguyen and Chi-Ngon Nguyen (2019) A Combination of Transfer Learning and Deep Learning for Medicinal Plant Classification. ICIIT '19 Proc. of the 2019 4th Inter. Conf. on Intelligent Information Technology, pp 83-90, ACM New York, NY, USA ©2019. ISBN: 978-1-4503-6633-5. Doi: https://doi.org/10.1145/3321454.3321464.
 8. Quach Luyl-Da, Quach Hoang Long, Duong Trung Nghia, Nguyen Chi Ngon (2019). Towards machine learning approaches to identify shrimp diseases based on description, Proc. the 12th Fundamental and Applied IT Research - FAIR'2019, Hue University, 07 -08/6/2019 (in press).
 9. Quach Luyl-Da, Nghia Duong-Trung, Anh-Van Vu and Chi-Ngon Nguyen (2019). Recommending the Workflow of Vietnamese Sign Language Translation via a Comparison of Several Classification Algorithms, Proc. the 16th Inter. Conf. of the Pacific Association for Computational Linguistics (PACLING 2019), October 11-13, 2019, Hanoi, Vietnam (G).
 10. De Gauquier, L., Brengman, M., Willems, K., De Beir, A., Cao, H-L. & Vanderborght, B., "The effect of a humanoid service robot versus a tablet service kiosk in retail: an observational study", Recent Advances in Retailing and Services Science . Estonia, Talinn, 2019
 11. De Gauquier, L., Brengman, M., Willems, K., Verhulst, N., De Beir, A., Cao, H-L. & Vanderborght, B., "Exploring the attitudes of frontline employees towards humanoid service robots in a retailing context", Frontiers in Services, Singapore, 2019
 12. Vo Thi Kim Cuc, Nguyen Truong Thi, Nguyen Thi Le Thuy (2019). A Simulation Approach for Developing Inventory Policy in A Supply Chain: A Case Study, 2019 IEEE International Conference on System Science and Engineering, 349 – 354
 13. Nguyen Truong Thi, Tran Thi My Dung, Vo Thi Kim Cuc (2019). Sustainability perspective in an aggregate production planning model with fuzzy parameters, 9th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 1036 - 1046.
 1. Nguyen Cao Qui and Tran Nhut Khai Hoan, “A Fast Aging Simulation Based On Delta Model For Analog Circuit Modification and Verification.” In Proceedings of the 2019 2nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering (ICECC 2019), Phuket, Thailand, pp. 54-57, April 13 - 16, 2019, DOI: https://doi.org/10.1145/3324033.3324047
 2. Tran Nguyen Phuong Lan, Ju Yi-Hsu, Tran Thanh Truc, Tran Thanh Tu. “Effect of preheating of calcium oxide and methanol on reaction rate and biodiesel yield”. Annual Scientist Symposium, Lower Mekong Young Scientist’s Program, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 13-14, 2018  (Oral presentation).
 1. Van-Muot Nguyen, Eike Christian Smolinski, Alexander Benkmann, Wolfgang Drewelow, and Torsten Jeinsch; An application of pressure estimation in minimally invasive surgery. Proceeding of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD-2018). Ho Chi Minh city, Vietnam, pp. 658 - 662 - IEEE 2018; 23 -24th, Nov-2018. DOI:10.1109/GTSD.2018.8595513.

TẠP CHÍ QUỐC GIA

 1. Huỳnh Thanh Thưởng, Nguyễn Hoài Tân, Trần Nguyễn Phương Lan, Huỳnh Quốc Khanh, Lê Phan Hưng, “Thiết kế và chế tạo bộ phận cắt vỏ hạt sen tươi”. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No.7,2019.
 2. Tran Nguyen Phuong Lan, Wu Wei-Cheng, Ju Yi-Hsu, Luong Huynh Vu Thanh, Huynh Quoc Khanh, Le Phan Hung, “Effect of pre-heating time and reaction time on biodiesel yield”. HCMUTE Journal of Technical Education Science, 52, 41-47, 4/2019.
 3. Nguyễn Chánh Nghiệm, Bùi Văn Tra, Võ Minh Trí, “Hệ thống gọt vỏ nâu cơm dừa tự động”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 55(2A), pp. 17-25, 2019.
 4. Vo Tran Thi Bich Chau, Nguyen Nhut Tien, Huynh Hoang Ngoc Ba, Pham Thi Chuc Thao. “Analyzing the effect of value stream mapping via simulation in garment production line- A case study”. HCMUTE Journal of Technical Education Science. Vol 52 (4/2019). Pp. 7-16.
 5. Vo Tran Thi Bich Chau, Nguyen Nhut Tien. “Effect of the surface mounting technology assembly based on lean production: A case study”. Can Tho University Journal of Science. Vol. 11, No. 2 (2019): 69-80.
 6. Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Đình Tứ, Lê Thị Kiều Mai, Nguyễn Hứa Duy Khang, Đồng Văn Hướng và Nguyễn Chí Ngôn, 2018. Đánh giá hiệu quả của giải thuật Quasi-Newton trong điều khiển trượt thích nghi sử dụng mạng nơ-ron RBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A): 27-34.
 7. Thanh-Tung Pham, Chi-Ngon Nguyen, Ngo-Phong Nguyen, Huong Dong Van, Kieu-Mai Le Thi, Hoang-Tam Vo, 2018. Adaptive sliding mode control with RBF neural networks for Omni-directional mobile robot điều khiển trượt thích nghi với mạng nơ-ron rbf cho robot di động đa hướng. J. of Technical Education Science. No. 49(09/2018), pp. 80-87. ISSN: 1859-1272.
 8. Nguyễn Thị Bích Ngư và Nguyễn Chí Ngôn, 2018. Giải pháp tự động điều phối ứng cứu sự cố mất điện. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Q.21, số 2, 08/2018, trang 11-18. ISSN: 1859-0551.
 9. Nguyễn Đình Tứ, N. T. Kiều Phượng, T. Chí Cường, L. Hoàng Đăng và Nguyễn Chí Ngôn, Điều khiển trượt thích nghi tay máy sử dụng mạng nơ-ron RBF để ước lượng thành phần tay máy robot. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Q.21, số 2, 08/2018, trang 19-25. ISSN: 1859-0551.
 10. Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thành Phiêu, Phạm Hữu Hà Giang & Trần Vũ An, “Compressive Strength Enhancement of High Volume Fly Ash Cement Based Self-Compacting Mortar with Dolomite Powder”. Tạp chí Xây dựng (10/2019), số ISSN: 0866-8762.
 11. Tran Thi Bich Quyen, Vo Ngoc Hieu, Phan Van Hoang Khang, Nguyen Thi Xuan Chi, Ha Thanh Toan, Doan Van Hong Thien, Luong Huynh Vu Thanh and Nguyen Trong Tuan. Comparative study of chitosan/Ag nanocomposites synthesis and test their antibacterial activity on Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Can Tho University Journal of Science, Vol. 54, No. 8 (2018): 96-104.
 12. Tran Thi Bich Quyen, Nguyen Thi Xuan Chi, Nguyen Thi Diem Nhi, Doan Van Hong Thien, Luong Huynh Vu Thanh and Bui Le Anh Tuan. Comparative study of preparation and characterization of palladium nanosheets. Can Tho University Journal of Science, Vol. 11, No. 1 (2019): 64-69.
 13. Trần Thị Thắm, 2018. Ứng dụng mô hình fuzzy-TOPSIS đánh giá chiến lược quản lý chuỗi cung ứng: Ví dụ điển hình tại công ty Bia Sài Gòn-Miền Tây. Tạp chí khoa học Đại học thái Nguyên. 189(13): 121-128.
 14. Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Kiều và Trần Thị Thắm, 2019. Kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Tây Đô bằng một số công cụ thống kê. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 27-32.
 15. Trần Thị Thắm, 2019. Ứng dụng mô hình fuzzy-TOPSIS đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. (chờ biên tập)
 16. Đặng Huỳnh Giao, Võ Thanh Phúc, Tạ Kiều Anh, Phạm Văn Toàn, Phạm Quốc Yên, “ Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy Rhodamine B của vật liệu ZIF-67 dưới sự hiện diện của peroxymonosulfate”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 3(55) (2019), 1-8
 17. Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Thiện Thảo, “ Sử dụng CuOBA làm xúc tác dị thể cho phản ứng ghép đôi C-O từ 2’-Hydroxyacetophenone và benzyl ether”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 3(55) (2019), 9-17
 18. Trần Hữu Danh, Lê Quang Anh, Lương Vinh Quốc Danh, Trần Thế Bình, Trần Bá Huy, Huỳnh Thanh Vũ, Trần Thanh Quang, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Thái Sơn và Bùi Văn Hữu, 2019. Thiết kế hệ thống đo thành tích bật nhảy tại chỗ sử dụng kỹ thuật xử lí ảnh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 18-26.
 19. Lê Quang Anh, Trần Hữu Danh, Võ Quốc Quân, Lưu Hải Tuấn, Huỳnh Minh Nhật và Quách Văn Khương, 2018. Thiết kế mô hình kiểm tra và giám sát thành tích trong thi năng khiếu thể dục thể thao tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3C): 193-200.

TẠP CHÍ QUỐC TẾ

 1. Ngoc-Hanh Cao-Luu, Quoc-Thai Pham, Zong-Han Yao, Fu-Ming Wang, Chorng-Shyan Chern, “Synthesis and characterization of poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylamide) mesoglobule core-silica shell nanoparticles”, Journal of Colloid and Interface Science 536, 536–547, 2019.
 2. Ngoc-Hanh Cao-Luu, Quoc-Thai Pham, Zong-Han Yao, Fu-Ming Wang, Chorng-Shyan Chern, “Synthesis and characterization of PNIPAM microgel core–silica shell particles”. Journal of Materials Science, 54 (10), 7503-7516, 2019.
 3. V.H Dong, Thanh Tung Pham, Kieu Mai Le Thi, Chi Ngon Nguyen and Chi Cuong Tran, 2018. Radial Basis Function Neural Network and Genetic Algorithm in trajectory tracking control of the Omni-Directional mobile robot. Inter. J. of Mechanical Engineering & Technology (IJMET) - Scopus Indexed. Volume:9, Issue:11, Pages:670-683. ISSN: 0976–6340; 0976–6359
 4. Duong Trung Nghia, Quach Luyl Da, Nguyen Chi Ngon (2019). Learning Deep Transferability for Several Agricultural Classification Problems. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 10, No. 1, pp.58-67. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100107.
 5. Quang Hieu Ngo, Ngo Phong Nguyen, Chi Ngon Nguyen, Thanh Hung Tran, and Van Huu Bui (2019). Payload pendulation and position control systems for an offshore container crane with adaptive‐gain sliding mode control. Asian Journal of Control. https://doi.org/10.1002/asjc.2124
 6. Cao, Hoang-Long, Gomez Esteban, P, Baxter, P, Belpaeme, T, Billing, E, Cai, H, Coeckelbergh, M, Costescu, C, David, D, De Beir, A, Hernandez Garcia, D, Kennedy, J, Liu, H, Matu, S, Mazel, A, Kumar, A, Richardson, K, Senft, E, Thill, S, Van De Perre, G, Vanderborght, B, Vernon, D, Wakanuma, K, Yu, H, Zhou, X & Ziemke, T, "Robot-Enhanced Therapy: Development and Validation of a Supervised Autonomous Robotic System for Autism Spectrum Disorders Therapy" IEEE Robotics & Automation Magazine, 26(2), pp 49-58.  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8683968
 7. Van De Perre, G, De Beir, A, Cao, Hoang-Long, Gomez Esteban, P, Lefeber, D & Vanderborght, B 2018, 'Studying design aspects for social robots using a generic gesture method' International Journal of Social Robotics, pp. 1-13. https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-019-00518-x
 8. Olapiriyakul, S., & Nguyen, Truong Thi (2019). Land use and public health impact assessment in a supply chain network design problem: A case study. Journal of Transport Geography, 75, 70-81. doi:https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.01.011
 9. Tran Thi Bich Quyen, Nguyen Quoc Khanh, Huynh Chi Khai, Nguyen Phu Qui, Doan Van Hong Thien. Chitosan Nanoparticles in Combination with Houttuynia cordata Leaves Extract Application in Preservation of Oranges. International Journal of Scientific Engineering and Science, Volume 2, Issue 11, pp. 18-22, 2018.
 10. Tran Thi Bich Quyen, Ly Tan An, Ha Van Tien, Nguyen Phu Qui and Luong Huynh Vu Thanh, “SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN NANOPARTICLES LOADED CARICA PAPAYA LEAVES EXTRACT AND TEST OF THEIR ACTIVITY IN KILLING OF YELLOW SNAILS”, World Journal of Pharmaceutical Research, Volume 7, Issue 19, 201-211, 2018.
 11. Tran Thi Bich Quyen, Phan Van Hoang Khang, Vo Ngoc Hieu, Nguyen Thi Tho. A simple and green preparation of chitosan/silver nanocomposites films and studying their antibacterial activity on Staphylococcus aureus and Escherichia coli, International Journal of Engineering Research and Technology, 2018, 8(11), 1313-1327 (Scopus).
 12. Tran Thi Bich Quyen, Nguyen Van Toan, Tran Chi Nhan, Doan Van Hong Thien, Luong Huynh Vu Thanh. A Simple and Rapid Preparation of Activated Carbons with Highly Surface Area from Durian Shell Ash. International Journal of Scientific Engineering and Science, Volume 3, Issue 4, pp. 65-68, 2019.
 13. Tran Thi Bich Quyen, Doan Van Hong Thien, Bui Le Anh Tuan, “Novel synthesis of Pd nanosheets used as highly sensitive SERS substrate for trace fluorescent dye detection”, Advanced Materials Letters, 2019, 10(4), 279-283.
 14. Tran Thi Bich Quyen, Huynh Thanh Hien, Truong Khai Hoan, Bui Le Anh Tuan, Nguyen Thi Tho. Self-assembly of Pd@Au core/shell nanosheets used as a highly sensitive SERS substract based on the determination of trace fluorescent dye. International Journal of Materials Research, 2019, 110 (6), 563-569 (SCIE, IF = 0.748).
 15. Tran Thi Bich Quyen, Nguyen Phu Qui, Vo Le Nhat An, Nguyen Thi Tho, Luong Huynh Vu Thanh, Bui Le Anh Tuan, Tan-Thanh Huynh. A Novel Synthesis of triangular Pt  Nanosheets on Pd surface with a Strong Electrocatalytic Activity for Oxidation of Methanol. International journal of Electrochemical Science, 2019, 14, 6986-6998 (SCIE, IF = 1.369).
 16. Tran Thi Tham, Nguyen Trong Tri Duc, Tran Thi My Dung and Hong-Phuc Nguyen. An integrated approach of ISM and Fuzzy-TOPSIS for supplier selection. International Journal of Procurement Management, 2019. (accepted, in production)
 17. Tran Thi Tham. An integrated approach of Fuzzy ELECTRE I for Supplier Selection. International Journal of Applied Management Science, 2019. (accepted, in production)
 18. Pham Quoc Yen, Le Thi Anh Thu, Pham Van Toan, Ho Ngoc Tri Tan, Dang Huynh Giao, “Synthesis of Ag/ZIF-67 as a heterogeneous catalyst for methyl orange degradation in presence of H2O2”, International Journal of Scientific Engineering and Science, 3(3) (2019) 81-85.
 1. Giao H. Dang, YB. N. Tran, Toan V. Pham, Vu T. Pham, Nhu T. H. Luu, Hieu D. Nguyen, Phuong T. K. Nguyen, Huong T. D. Nguyen, Thanh Truong, “A new Cerium-Containing Metal-Organic Framework: Synthesis and Heterogeneous Catalytic Activity toward Fenton-Like Reactions”, ChemPlusChem, (2019) (accepted, DOI: 10.1002/cplu.201900325R1)
 2. Thanh, Pham Duy and Hoan, Tran Nhut Khai and Vu-Van, Hiep and Koo, Insoo, “Efficient attack strategy for legitimate energy-powered eavesdropping in tactical cognitive radio networks,” Wireless Networks, vol. 25, no. 6, pp. 3605-3622, Feb, 2019. Online https://doi.org/10.1007/s11276-019-01956-1
 3. Quang Vinh Do, Tran Nhut Khai Hoan, Insoo Koo, “Optimal Power Allocation for Energy-efficient Data Transmission Against Full-duplex Active Eavesdroppers in Wireless Sensor Networks,” IEEE Sensors Journal, vol. 19, no. 13, March, 2019. Online DOI: 1109/JSEN.2019.2904523
 4. Hoang Thi Huong Giang, Tran Nhut Khai Hoan, Pham Duy Thanh and Insoo Koo, “A POMDP-based long-term transmission rate maximization for cognitive radio networks with wireless-powered ambient backscatter,” International Journal of Communication Systems, vol. 32, no. 12, pp. e3993, May, 2019. Online http://dx.doi.org/10.1002/dac.3993
 5. Do, D. P. N., Oh, U., Lee, Y., Choi, J., & Lee, B. J. (2019). A Novel Dynamic Index of Voltage Instability Expectation with Power System Contingency. Journal of Electrical Engineering and Technology. https://doi.org/10.1007/s42835-019-00158-1
 6. Felix, A. Ubando, C. Madrazo, S. Sutanto, P. L. Tran-Nguyen, A. W. Go, Y. H. Ju, A. Culaba, J. S. Chang, W. H. Chen, 2019. “Investigation of direct biodiesel production from wet microalgae using definitive screening design”. Energy Procedia, 158, 1149-1154, 2019.
 7. Charles Felix, Aristotle Ubando, Cynthia Madrazo, Ivan Henderson Gue, Sylviana Sutanto, Phuong Lan Tran-Nguyen, Alchris Woo Go, Yi-Hsu Ju, Alvin Culaba, Jo-Shu Chang, Wei-Hsin Chen. “Non-catalytic in-situ (trans) esterification of lipids in wet microalgae Chlorella vulgaris under subcritical conditions for the synthesis of fatty acid methyl esters”. Applied Energy, 248, 526-537, 2019.
 8. Vo Tran Thi Bich Chau, Nguyen Nhut Tien, “Inventory time analysis based on value stream mapping: A lean manufacturing processing shrimp case study”. International Journal of Scientific Engineering and Science. Volume 2, Issue 11, 2018. Pp. 1-7.

SÁCH/GIÁO TRÌNH

 1. Nguyen Phuong Lan Tran, Lu-Ki Ong, Yi-Hsu Ju. Biofuels: Alternative Feedstocks and Conversion Processes for the Production of Liquid and Gaseous biofuels, Ashok Pandey Ed. - Chapter 24: Biodiesel Production From Waste Oils (pages 576-600). Academic Press. United States. 886. 7/2019.
 2. Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Khắc Nguyên. Giáo trình Mạch xung. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Cần Thơ. 195 trang. 7/2019.
 3. Van-Muot Nguyen, Eike Christian Smolinski, Alexander Benkmann, Wolfgang Drewelow, and Torsten Jeinsch. 2019. Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering (AHFE 2019 Series Editors) - Chapter 32: An Application of Extended Kalman Filter for the Pressure Estimation in Minimally Invasive Surgery, p. 331-343. Springer Nature Switzerland AG 2020. 518 pages. 7/2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20473-0_32

 

Số lượt truy cập

2791052
Hôm nay
2299

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn