CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TR̀NH XÂY DỰNG
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG
(Thành viên Ban Thường Trực Mạng Lưới Kiểm Định
Chất Lượng Công Tŕnh Xây Dựng VN)

LAS-XD 124 – ISO 9001:2008

o       Home

o       Las – XD 124

o       Hồ sơ năng lực

o       H́nh ảnh hoạt động

Ban Giám Đốc

   

Ths. Trần Văn Hừng
Giám Đốc
tranvanhung@ctu.edu.vn

Ths. Hồ Ngọc Tri Tân
Phó Giám Đốc
hnttan@ctu.edu.vn



Ths.KTS. Châu Minh Khải
Phó Giám Đốc
cmkhai@ctu.edu.vn

 

 

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng (MST: 1800 548566)

Trường Đại Học Cần Thơ – Khu II                                                                                     
Đường 3/2 – P.Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ  

Khoa Công Nghệ
Bộ Môn Kỹ Thuật Xây Dựng
Tel, Fax:
07103 830275
Cập nhật: 12/2012